فرم پیش ثبت نام دبستان دخترانه رهپویان وصال | 1400-1399
****** . لطفا فرم را به صورت کامل تکمیل نمایید <><><><><><> تکمیل و پر کردن کادر ستاره دار الزامی است *****


*
نام :

*
نام خانوادگی :

*
شماره شناسنامه / کد ملی :

*
تاریخ تولد :

شهر محل تولد :

تلفن تماس :

*
آدرس منزل :

*
کدپستي منزل :
کد پستي منزل خود را بدون خط فصله ( خط تير ) وارد نماييد*
ثبت نام در مقطع :
دبستان دوره اول
دبستان دوره دوم
.لطفا مقطع تحصیلی دانش آموز را انتخاب نمایید

*
ثبت نام در پایه تحصیلی :
پایه اول دبستان
پایه دوم دبستان
پایه سوم دبستان
پایه چهارم دبستان
پایه پنجم دبستان
پایه ششم دبستان
لطفا پایه تحصیلی دانش آموز را انتخاب نمایید .
لطفاَ در این قسمت فقط مشخصات مادر دانش آموز تکمیل نمایید.

*
نام " مادر" :
لطفاَ در این قسمت فقط مشخصات مادر دانش آموز تکمیل نمایید.

*
نام خانوادگی " مادر" :
لطفاَ در این قسمت فقط مشخصات مادر دانش آموز تکمیل نمایید.

*
کد ملی " مادر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .

*
تلفن تماس " مادر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .

*
تحصیلات " مادر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .

عنوان رشته تحصیلی " مادر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .

*
نوع شغل " مادر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .

آدرس محل کار" مادر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .


لطفاَ در این قسمت فقط مشخصات پدر دانش آموز تکمیل نمایید.

*
نام " پدر " :
لطفاَ در این قسمت فقط مشخصات پدر دانش آموز تکمیل نمایید.

*
نام خانوادگی " پدر " :
لطفاَ در این قسمت فقط مشخصات پدر دانش آموز تکمیل نمایید.

*
کد ملی " پدر " :
این قسمت مربوط به اطلاعات پدر دانش آموز می باشد .

*
تلفن تماس " پدر " :
این قسمت مربوط به اطلاعات پدر دانش آموز می باشد .

*
تحصیلات " پدر " :
این قسمت مربوط به اطلاعات پدر دانش آموز می باشد .

عنوان رشته تحصیلی " پدر " :
این قسمت مربوط به اطلاعات پدر دانش آموز می باشد .

نوع شغل " پدر " :
این قسمت مربوط به اطلاعات پدر دانش آموز می باشد .

آدرس محل کار"پدر " :
این قسمت مربوط به اطلاعات پدر دانش آموز می باشد .*
نام آموزشگاه سال قبلی :
در صورتی که دانش آموز تازه وارد می باشد عبارت تازه وارد تایپ کنید.

نام معرف :

*
نحوه آشنایی با دبستان دخترانه رهپویان وصال :
جلسات کانون فرهنگی رهپویان وصال
از طریق دوستان و آشنایان
کادر و مربیان مجتمع آموزشی
سایت مجتمع آموزشی
شبکه های مجازی مجتمع آموزشی
سایت و شبکه مجازی کانون فرهنگی رهپویان وصال
جستجو در محیط وب و شبکه مجازی
تبلیغات محیطی
سایر

*
دلیل انتخاب دبستان دخترانه رهپویان وصال :

*
نام تکمیل کننده فرم :


به دلایل امنیتی، این کد را در کادر روبرو وارد کنید
کد امنیتی جدید