١٣٩٨/٠٧/١٨

تدریس اجتماعی: من بزرگتر شده ام

بچه ها لباس کودکی خود را به کلاس آورده اند ومتوجه رشدوتغییرات بدن شدند.

پایه سوم سرکار خانم نعمتی

نظرات