١٣٩٨/١٠/١٧

آشنایی با مشاغل

روز بسیار زیبا و دوست داشتنی مشاغل و آشنایی شاگردانم با شغل هایی که دوست داشتند در آینده انتخاب کنند.

نظرات