١٣٩٨/١٢/٢٨

آموزش مبحث واحد های اندازه گیری انرژی

آموزش مبحث "واحد های اندازه گیری انرژی "علوم پایه ششم ابتدایی توسط سرکار خانم سرحدی

نظرات