١٣٩٨/١٢/٢٨

آموزش مبحث انرژی در چه مواردی ذخیره می شود

آموزش مبحث "انرژی در چه مواردی ذخیره می شود ؟" کتاب علوم پایه ششم توسط سرکار در خانم سرحدی

نظرات