١٣٩٨/١١/١٩

آموزش تقسیم

آموزش تقسیم بر عدد های یک و دو رقمی با دست ورزی

 

 

نظرات