١۴٠٠/١٢/٠٧

سالگرد سردار دلها در رهپویان

به مناسب سالگرد حاج قاسم مدرسه رهپویان وصال ، پویش های زیر را برگزار کرد.

1.ورکشاپ نقاشی خلاق به رنگ جاج قاسم 

2.پویش پروفایل مشترک

3. نماهنگ شهادت سردار

4. برنامه رادیویی 

پروفایل مشترک:

نماهنگ:

 


نظرات