١۴٠٠/١٢/٠٧

محفل انس با قرآن

مراسم محفل انس با قرآن با حضور دانش آموزان در حسینه برگزار گردید و در نهایت مورد ارزیابی قرار داده شدند و بپاس توانمندی انها در این عرصه لوح تقدیری به آنها تقدیم شد.


نظرات