١۴٠٠/١١/٠۵

گام اول جشن تکلیف

 

گام اول جشن تکلیف

بازی تصویر خوانی احکام نماز و وضو به صورت گروهی

قرائت دسته جمعی قرآن

مسابقه داستان نویسی تصویری

 


نظرات