١۴٠٠/٠٩/٣٠

تکالیف کلاس پنجم

تکالیف دختران گلم که به اسم خودشون ثبت شده

نمونه از تکالیف فارسی همراه با هنر و تشخیص انواع ترکیب ها

تلفیق ریاضی وهنر مربوط به جمع وتفریق کسرها

تکلیف از سرکار خانم استرحام

تدریس ضرب کسر در کسر توسط هلیا افشاری

محتوا سازی درس4 علوم توسط خانم نازنین زهرا زارعی

 

 


نظرات