١۴٠٠/٠٩/٣٠

نمایش کتاب فارسی دوم

اجرای نمایش بلبل و جوجه توسط دختران گلم 

اجرای نمایش درس فارسی گروه زهرا خاتونکی

اجرای نمایش درس فارسی گروه فاطمه یوسفی 

اجرای نمایش درس فارسی گروه نورا صدیق منش

اجرای نمایش درس فارسی گروه حنانه نعیمی

اجرای نمایش درس فارسی گروه کوثر ملکی

گزارش تصویری شهردار عزیز نفیسه رنجبر


نظرات

دوشنبه 13 اردیبهشت

سلام خانم بانیانی تکلیف این هفته ی پرورشی چیه؟