١۴٠٠/٠٩/٣٠

ساخت پنکه در مدار الکتریکی- علوم پایه چهارم

ساخت مدارهای الکتریکی( موازی و سری و چراغ راهنما ) توسط دخترای توانمند و پرتلاش


نظرات