١۴٠٠/٠٩/٠٣

اردو به مناسبت 13 آبان

به مناسبت 13 آبان ماه روز دانش آموز برای دختران گلمون  اردویی تدارک دادیم. که با بازی گروهی و مسابقات نقاشی و مراسم استکبار ستیزی با موضوع مرگ بر آمریکا اداره شد.


نظرات