١۴٠٠/٠٧/٢٩

تبلیغات شورای دانش آموزی

با توجه به شرایط کرونا و محدودیت حضور در مدرسه دختران گلم برای شرکت در شورای دانش آموزی تبلیغات خود را در فضای مجازی انجام داده اند .


نظرات