١۴٠٠/٠٧/٢٩

ساخت ابزار کمک آموزشی ریاضی جمع های دو قلو

دختران عزیزم برای یادگیری بهتر جمع های دوقلو به کمک ساخت ابزار های آموزشی  مطلب را برای دوستان خود مرور کردند

دختر نازنینم ستایش نوروزی

دختر نازنینم زهرا خاتونکی

دختر عزیزم کوثر ملکی

دختر عزیزم نورا صدیقمنش

دختر عزیزم فاطمه یوسفی

دختر عزیزم حنانه نعیمی


نظرات