١۴٠٠/٠۴/٢٧

اسامی برگزیدگان مسابقات قرآن و عترت

اهمیت فراگیری احکام 

یکی از مهمترین واجبات دین مبین اسلام که از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد فراگیری احکام دین است که درک و فهم درست نسبت به مسائل آن و عمل بر طبق آن تضمین کننده سعادت انسان است. کسی که اسلام را به عنوان دین خود برمی گزیند باید برنامه های آن را به طور کامل در همه قلمروهای خود بپذیرد و رفتار و عملکرد خویش را مطابق با احکام دین تنظیم نماید.

 

دانش آموزان عزیز و توانمند دبستان دخترانه رهپوی وصال در مسابقات احکام ناحیه موفق به کسب رتبه اول در بخش احکام شدند.

 

 

 

 

نظرات