١۴٠٠/٠۴/١۶

دوره تابستانه پیش دبستانی

باتوجه به شرایط کرونا و آسیب تحصیلی نونهالان جا مانده از تحصیل دوره پیش دبستانی،تصمیم گرفتیم 

دوره فشرده ای تحت عنوان دوره جا ماند گان از تحصیل برای نونهالان برگزار گردد.

 

نظرات