١۴٠٠/٠٣/٠٧

برگزیدگان مسابقات قرآن و احکام

هفت نفر از دانش آموزان ابتدایی دخترانه، رتبه های اول و دوم را در مسابقات احکام و قرآن دریافت کردند. 

 

اسامی برگزیدگان:

رتبه اول حفظ عمومی رقیه فیجانی  چهارم

رتبه دوم حفظ عمومی زینب روستایی چهارم

رتبه سوم حفظ عمومی زینب مختار پنجم

نفر اول مسابقه احکام زینب روستایی چهارم

نفر اول مسابقه احکام نازنین زهرا زارعی چهارم 

نفر اول مسابقه احکام زینب مختار پنجم 

نفر اول مسابقه احکام عارفه صادقی زاده پنجم

نظرات