١۴٠٠/٠٢/١٩

برگزیدگان مرحله ناحیه جشنواره گلستان خوانی

دانش آموزان مجتمع آموزشی رهپویان که در مرحله ناحیه جشنواره گلستان خوانی حائز رتبه شدند.

نظرات