١۴٠٠/٠٢/١٩

روزه اولی ها

بچه های کلاس سوم امسال برای اولین بار روزه گرفتن را تجربه کردند.

 

 

 

نظرات