١۴٠٠/٠٢/٠٣

آشنایی با حالت های ماده

در درس علوم این هفته با حالت های ماده آشنا شدیم. 

بچه های کلاس دوم کلیپی در مورد حالت های ماده آماده کرده اند که با هم می بینیم .

نظرات