١۴٠٠/٠٢/٠٣

هدیه های آسمانی

در این جلسه، بچه های کلاس پنجم درس شانزدهم هدیه را به صورت کلیپ آماده کردند .

 

 

این کلیپ توسط دختران گلم خانم ها، موید، ناصری، دوست فاطمه و عسکر نژاد آماده شده است.

نظرات