١۴٠٠/٠١/٢٧

زمان رویش دندان شماره شش

سرکار خانم بیگی مربی محترم بهداشت مدرسه در این فیلم به شما اطلاعاتی در مورد دندان شماره شش و نحوه مراقبت از آن می دهند .

نظرات