١۴٠٠/٠١/٢۵

فعالیت های علمی کلاس پنجم

بچه های پنجم فعالیت های درس فارسی علوم و ریاضی را انجام دادند و به صورت کلیپ برای ما ارسال کردند.

 

دانش آموز خوبم سنا موید - علائم کرونا
 
 
 
دانش آموز عزیزم فاطمه عسکرنژادی - گزارش یک داستان و ساخت مکعب
 
 
 
 
 
 
 
نظرات