١۴٠٠/٠٣/٢٨

آخرین جمعه سال

آخرین جمعه سال را به یاد مهدی موعود ، آخرین امام شیعیان بودیم .

انشاالله که امسال سال ظهور حضرت باشد.

نظرات