١٣٩٩/١٢/١۵

آشنایی با خاک و حیواناتی که در آن زندگی می کنند

بچه ها در مورد جند موضوع در درس علوم تحقیق کردند.

 

موضوعاتی مثل:

کدام جانوران درخاک زندگی می‌کنند؟!

 آب از کدام نوع خاک زودتر عبور می‌کند؟

چرا کشاورزان قبل از کاشتن دانه ها، زمین را شخم می‌زنند؟

 
 
 
 
 
 
 
 
نظرات