١٣٩٩/١٢/١۵

ساخت دستگاه تنفسی

دانش آموزان کلاس چهارم یکی از فعالیت های علوم را در خانه انجام دادند.

کلیپ ارسالی دختر گلم هستی فیجانی

 

کلیپ ارسالی دختر خوبم هلیا افشاری

نظرات