١٣٩٩/١١/٢٣

آشنایی با نیروی جاذبه و آهنربا

موضوع کنفرانس این هفته دانش آموزان آشنایی با نیروی جاذبه و آهنربا بود.

آشنایی با نیروی جاذبه - دختر عزیزم طهورا باقری  آشنایی با آهن ربا - دختر عزیزم طهورا باقری 
   
 
آشنایی با آینه - دختر عزیزم طهورا باقری   
   
نظرات