١٣٩٩/١١/١٧

فعالیت های علمی کلاس سوم

در این هفته بچه ها با موضوعات مختلفی مثل تانگرام و قطر آشنا شدند.

نظرات