١٣٩٩/١١/٢۴

صندلی صمیمیت کلاس سومی ها

دانش آموزان کلاس سوم یک گپ و گفت دوستانه و صمیمی با شما دارند.

 

صندلی صمیمیت با موضوع امام زمان (عج) - دختر عزیزم سیده سمیه موسوی 

 

صندلی صمیمیت با موضوع محیط زیست - دختر گلم طهورا باقری 

 

صندلی صمیمیت با موضوع هوای پاک - دختر خوبم طهورا قاسمی

نظرات