١٣٩٩/١١/٢٣

ساخت کتاب داستان

کلاس سومی ها یک کتاب داستان آماده کردند.

نمونه ای از کتاب های آماده شده توسط دانش آموزان را مشاهده می کنید.

 

نظرات