١٣٩٩/١١/١۶

فعالیت های علمی کلاس دوم

دختران گلم به صورت گروهی راجع به جانوران تحقیق کردند و کلیپ ساختند.

نظرات