١٣٩٩/١١/١۶

فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانش آموزان پایه پنجم

دختران گلم در پایه پنجم فعالیت های مختلفی در زمینه علوم، ریاضی و هدیه های آسمانی انجام دادند.

کلیپ های آموزشی دانش آموزان را در قسمت زیر مشاهده می کنید.

درس علوم - مبحث تکیه گاه - دختر عزیزم کوثر دوست فاطمه
 
درس علوم - مبحث تکیه گاه - دختر گلم فاطمه زهرا ناصری
 
درس علوم - مبحث تکیه گاه - دختر خوبم دینا سلیمی
 
درس ریاضی - مبحث اعشار - دختر توانمندم فاطمه عسکرنژاد
 
درس هدیه ها - مبحث ظهور - دختر گلم کوثر دوست فاطمه
نظرات