١٣٩٩/١١/٠۴

حضور دانش آموزان در مدرسه با رعایت شیوه نامه های بهداشتی

با کاهش آمار کرونا، جلسه رفع اشکال به صورت حضوری برگزار شد.

دانش آموزانی که مایل به آموزش حضوری بودند، با رعایت شیوه نامه ها در کلاس شرکت کردند.

نظرات