١٣٩٩/١٠/٢۴

فعالیت علوم و ریاضی پایه پنجم

امروز دانش آموزان فعالیت های مختلفی در زمینه ریاضی و علوم انجام دادند.

این فعالیت ها مربوط به فعالیت شماره هفت درس علوم و مبحث نیمساز در درس ریاضی است.

فعالیت علوم توسط دختران گلم نازنین زهرا عزیزی و زینب مسعودی
 
فعالیت علوم توسط دختر گلم زهرا راست خدیو
 
انشای تخیلی گوش و چشم توسط دختر عزیزم فاطمه شهرکی
 
فعالیت علوم توسط دختر مهربانم زهرا خورشیدی
 
 
 
فعالیت ریاضی توسط دختر عزیزم زینب مختار 
 
فعالیت ریاضی توسط دختران نازنینم زهرا راست خدیو، سنا موید و  فاطمه زهرا ناصری
 
 
 
نظرات