١٣٩٩/١٠/٢۴

آشنایی با مشاهیر

امروز بچه های کلاس پنجم، دو نفر از چهره های بزرگ کشورمان استاد فرشچیان نقاش توانمند کشور و خواجه نصیر الدین طوسی دانشمند بزرگ ایرانی را به شما معرفی می کنند.

زینب مختار و سنا موید این کلیپ ها را آماده کرده اند.شما هم می توانید ببنید و اطلاعاتی راجع به این دو شخصیت کسب کنید.

نظرات