١٣٩٩/٠۶/١٧

اولین جلسه معارفه دیدار آموزگاران محترم با دانش آموزان عزیز پایه های پنجم وششم

 

اولین جلسه معارفه و آشنایی همراه با توزیع کتب درسی و فرم دانش‌آموزان برگزار گردید. 

نظرات